ΕΛ |  EN
FAQs
Τι είναι τα επιστημονικά πεδία και τι πρέπει να γνωρίζω πριν την συμπλήρωσή τους;

Η ταξινόμηση των επιστημονικών πεδίων που εφαρμόζεται στο ΕΑΔΔ είναι ένα δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο το οποίο διαμορφώθηκε από το ΕΚΤ με βάση την ταξινόμηση των πεδίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Fields of Research & Development, FORD) του εγχειριδίου Frascati, του διεθνώς αναγνωρισμένου εργαλείου του ΟΟΣΑ για τη συλλογή και χρήση στατιστικών Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) σε τομείς, όπως η  τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το εγχειρίδιο Frascati είναι το κοινό ενιαίο πρότυπο, εγκεκριμένο από τη Eurostat, για τις έννοιες και τους ορισμούς, τα καθιερωμένα σχήματα ταξινομήσεων και τη μεθοδολογία παραγωγής των ευρωπαϊκών στατιστικών Ε&Α. Χρησιμοποιείται ευρέως από πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση μιας κοινής μεταξύ τους γλώσσας επικοινωνίας σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας και ανάπτυξης. Το ΕΚΤ, ως Εθνική Στατιστική Αρχή για τις εθνικές στατιστικές Ε&Α, εφαρμόζει το εγχειρίδιο Frascati στην παραγωγή των στατιστικών Ε&Α καθώς και ευρύτερα στην προτυποποιημένη τεκμηρίωση και διαχείριση του επιστημονικού και ερευνητικού περιεχομένου που διατηρεί στις υποδομές του.

Το λεξιλόγιο των επιστημονικών πεδίων αποτελείται από τρία ιεραρχικά επίπεδα:

 • Γενικά επιστημονικά πεδία (1ο επίπεδο)
 • Ειδικά επιστημονικά πεδία (2ο επίπεδο)
 • Εξειδικεύσεις επιστημονικών πεδίων (3ο επίπεδο)

Το 1ο και το 2ο επίπεδα της ταξινόμησης εφαρμόζουν τα πεδία της ταξινόμησης Frascati, σύμφωνα με την οποία οι τομείς της έρευνας κατηγοριοποιούνται σε 6 γενικές κατηγορίες και 42 υποκατηγορίες. 

Οι 6 γενικές κατηγορίες των επιστημονικών πεδίων είναι οι εξής:

 1. Φυσικές Επιστήμες
 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
 3. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
 4. Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
 5. Κοινωνικές Επιστήμες
 6. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες

Οι 42 υποκατηγορίες των επιστημονικών πεδίων συνοψίζονται ως εξής:

Κύριο επιστημονικό πεδίο

Υποκατηγορία

Φυσικές Επιστήμες
Natural Sciences 

 • Μαθηματικά
 • Επιστήμες  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Γεωεπιστήμες  &  Επιστήμες  Περιβάλλοντος
 • Βιολογικές Επιστήμες
 • Άλλες Φυσικές Επιστήμες

Επιστήμες Μηχανικού
& Τεχνολογία

Engineering & Technology 

 • Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
 • Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
  Επιστήμες Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού ΗΥ
 • Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Επιστήμες Χημικού  Μηχανικού
 • Μηχανική Υλικών
 • Βιοϊατρική Μηχανική
 • Μηχανική Περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
 • Βιομηχανική Βιοτεχνολογία
 • Νανοτεχνολογία
 • Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας

Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Medical & Health Sciences 

 

 • Βασική Ιατρική
 • Κλινική Ιατρική
 • Επιστήμες Υγείας
 • Ιατρική Βιοτεχνολογία
 • Άλλες Ιατρικές Επιστήμες

Γεωργικές Επιστήμες & Κτηνιατρική
Agricultural  & Veterinary Sciences 

 • Γεωπονία, Δασολογία, και Αλιεία
 • Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής
 • Κτηνιατρική
 • Γεωργική Bιοτεχνολογία
 • Άλλες Γεωργικές Επιστήμες


Κοινωνικές Επιστήμες
Social Sciences 

 

 • Ψυχολογία και Επιστήμες Γνώσης
 • Οικονομικά και Επιχειρήσεις
 • Εκπαίδευση
 • Κοινωνιολογία
 • Νομική Επιστήμη – Δίκαιο
 • Πολιτικές Επιστήμες
 • Κοινωνική & Οικονομική Γεωγραφία
 • ΜΜΕ και Επικοινωνίες
 • Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές επιστήμες
& Τέχνες

Humanities & the Arts

 • Ιστορία & Αρχαιολογία
 • Γλώσσες & Λογοτεχνία
 • Φιλοσοφία, Ηθική, Θρησκεία
 • Τέχνες
 • Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Το 3ο επίπεδο της ταξινόμησης, λειτουργεί υποστηρικτικά, καθώς εξειδικεύει τα επιστημονικά πεδία με όρους επιστήμης και έρευνας.. Αποτελεί απόρροια εργασιών επιμέλειας και αποδοτικής διασύνδεσης των επιστημονικών και ερευνητικών δεδομένων των υποδομών του ΕΚΤ. Η εφαρμογή του 3ου επιπέδου συμπληρώνει την ταξινόμηση και εξυπηρετεί τη θεματική τεκμηρίωση του περιεχομένου, βελτιώνει την πρόσβαση και ενισχύει την έρευνα προς την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης. Για την επιλογή των όρων και την ένταξή τους στην ταξινόμηση έγινε μελέτη των επιστημονικών περιοχών σε αξιόπιστες επιστημονικές πηγές και στις σημειώσεις εφαρμογής των πεδίων του Frascati. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι έννοιες σε έγκριτα διεθνή λεξιλόγια με τα οποία συνδέθηκαν οι όροι με σχέσεις ισοδυναμίας και συσχέτισης.

Το λεξιλόγιο ακολουθεί τις τρέχουσες τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού. Είναι διαμορφωμένο σε τεκμηριωτικό σχήμα που εφαρμόζει την οντολογία SKOS και διατίθεται από τα ΕΚΤ ως ανοιχτό λεξιλόγιο διασυνδεδεμένων δεδομένων με την ονομασία «Θεματικές Επιστημονικών Πεδίων ΕΚΤ». Σε κάθε όρο αποδίδεται ένα μοναδικό URI που χρησιμοποιείται ενιαία για την αναφορά σε αυτό. Οι όροι διατίθενται σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). Τεκμηριώνονται με ερμηνευτικές σημειώσεις και με συνδέσεις αντιστοίχισης με όρους διεθνών λεξιλογίων ανοιχτών δεδομένων.

Ο/Η διδάκτορας, κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων της διατριβής του/της, καλείτε να επιλέξει το Επιστημονικό πεδίο της με βάση το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε και του θέματός της. Επιλέγει, απαραίτητα, από την προεπιλεγμένη λίστα Γενικό Επιστημονικό πεδίο (1ο επίπεδο της ταξινόμησης), Ειδικό Επιστημονικό πεδίο (2ο επίπεδο ταξινόμησης) και Εξειδίκευση επιστημονικού πεδίου (3ο επίπεδο ταξινόμησης).

Παράδειγμα:

Κοινωνικές Επιστήμες  -->  Εκπαίδευση  -->  Ειδική Εκπαίδευση

Η ταξινόμηση των επιστημονικών πεδίων του ΕΑΔΔ αποτελεί κριτήριο για ορισμένες διαδικασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4765 ΦΕΚ Α’ 06/15.01.2021. Επιλέγετε το επιστημονικό πεδίο της διατριβής σας (Γενικό, Ειδικό και Εξειδίκευση) και σε περίπτωση που συνδυάζει διαφορετικά θεματικά αντικείμενα, το κύριο (αυτό που κυριαρχεί). Σε περίπτωση διατριβών διεπιστημονικών, με συνεπίβλεψη, με κύρια θεματικά αντικείμενα εκ των οποίων κανένα δεν κυριαρχεί, επιλέγετε έως 2 επιστημονικά πεδία.

Προκύπτουν οι εξής περιπτώσεις:

Α) 1 Γενικό επιστημονικό πεδίο – 1 Ειδικό – 1 Εξειδίκευση

Σε περιπτώσεις 2 κύριων αντικειμένων, διεπιστημονικών, συνεπίβλεψης:

Β) 1 Γενικό επιστημονικό πεδίο – 1 Ειδικό – 2 Εξειδικεύσεις

Γ) 1 Γενικό επιστημονικό πεδίο – 2 Ειδικά – 1 Εξειδίκευση ανά Ειδικό

Δ) 2 Γενικά επιστημονικά πεδία – 1 Ειδικό ανά Γενικό – 1 Εξειδίκευση ανά Ειδικό

Αναφορικά με τις λέξεις κλειδιά, σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι είναι λέξεις ή φράσεις που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο της διατριβής σας με σκοπό τη διάχυση, διασύνδεση και αναλυτική περιγραφή της, λειτουργώντας στην ανακάλυψή της. Σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με το Ν. 4765 ΦΕΚ Α’ 6/15.1.2021 και δεν αποτελούν κριτήριο για τις διαδικασίες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).